DARBDAVIO ATSAKOMYBĖ

 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta baudžiamoji bei administracinė atsakomybė darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui už darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų bei darbo įstatymų pažeidimus.

Žemiau pateikiame reikšmingus teisės aktų straipsnius:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

 

XXVII SKYRIUS

NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS SOCIALINĖMS TEISĖMS

 

176 straipsnis. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas

1. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirado kitokių sunkių padarinių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

2. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, padaręs šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirasti kitokių sunkių padarinių, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

3. Šiame straipsnyje numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo.

 

Redakcija nuo 2016-04-01:

176 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimas

1. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirado kitokių sunkių padarinių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

2. Šiame straipsnyje numatyta veika yra nusikalstama ir tais atvejais, kai ji padaryta dėl neatsargumo.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1706, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3423 (2003-07-25)

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

Nr. XII-1871, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11240

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas (Valstybės žinios, 2000, Nr. 89-2741).

Aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-11-26  Nuoroda į šaltinį

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS

 

II. YPATINGOJI DALIS

 

Penktasis skirsnis

ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ

SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE

 Skirsnio pakeitimai:

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

41 straipsnis. Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas

Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių  [144] iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių [1448] eurų.

Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas – užtraukia baudą pareigūnams nuo aštuoniasdešimt šešių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų ir kitiems darbuotojams – nuo penkių iki dvidešimt aštuonių eurų.

Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas atliekant pavojingus darbus – užtraukia baudą darbuotojui nuo dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų.

Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas, kai pavojingus darbus atlieka neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojas, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą – užtraukia baudą darbuotojui nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Administracinę nuobaudą už šiame straipsnyje ir šio kodekso 41 3, 41 4, 41 5 straipsniuose numatytus pažeidimus paskyręs organas (pareigūnas), nepažeisdamas asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, taip pat įstatymų saugomų valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės ir kitų paslapčių apsaugos reikalavimų ir laikydamasis kitų įstatymuose numatytų apribojimų ir draudimų, apie šios nuobaudos paskyrimą paskelbia per visuomenės informavimo priemones.

 

41 1 straipsnis. Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas

Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių [289] iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių [1448] eurų ir (ar) pareigūnams – nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki septynių šimtų dvidešimt keturių eurų.

Nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų nustatytos pranešimo ar ištyrimo tvarkos pažeidimas – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims ir (ar) pareigūnams nuo aštuoniasdešimt šešių [86] iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių [579] eurų ir kitiems darbuotojams – nuo penkių iki keturiolikos eurų.

 

41 2 straipsnis. Kliudymas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas

Neįleidimas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų tikrinti pagal jų kompetenciją įmonių, įstaigų, organizacijų, taip pat Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dvidešimt aštuonių [28] iki trijų šimtų septyniasdešimt šešių [376] eurų ir pareigūnams bei kitiems asmenims– nuo aštuonių iki dviejų šimtų šešiasdešimties eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių [289] iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių [868] eurų ir pareigūnams bei kitiems asmenims – nuo dviejų šimtų šešiasdešimties iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

 

41 3 straipsnis. Nelegalus darbas

Nelegalus darbas – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių [868] iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių [2896] eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių [2896] iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų [5792] eurų.

 

41 4 straipsnis. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas

Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje, pažeidimas – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių [144] iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių [1448] eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių [1448] iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių [2896] eurų.

Tyčinis darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje, pažeidimas arba darbo užmokesčio bei kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, neįtrauktų į buhalterinės apskaitos dokumentus, išmokėjimas – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių [2896] iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų [5792] eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų [5792] iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno [14481] euro.

 

41 5 straipsnis. Darbo laiko apskaitos pažeidimas

Darbuotojų darbo laiko nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje arba žinomai neteisingų duomenų apie asmenų, dirbančių pagal darbo sutartį įmonėse, įstaigose, organizacijose, darbo laiką (įskaitant viršvalandinius darbus, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų) įrašymas į šį žiniaraštį – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių [144] iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių [1448] eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių [1448] iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių [2896] eurų.

 

41 6 straipsnis. Moterų ir vyrų lygių teisių bei lygių galimybių pažeidimas

Moterų ir vyrų lygių teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme, bei lygių galimybių, nustatytų Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme, pažeidimas – užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dvidešimt aštuonių [28] iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių [579] eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių [579] iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių [1158] eurų.

 

41 7 straipsnis. Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas

Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių [289] eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių [579] eurų.

 

41 8 straipsnis. Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo pažeidimas

Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo nustatytų garantijų komandiruojamiems darbuotojams netaikymas – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių [144] iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių [289] eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių [289] iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių [579] eurų.

Informacijos apie komandiruotam darbuotojui taikomas garantijas, numatytas Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme, nepateikimas nustatyta tvarka Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto penkiolikos [115]  iki dviejų šimtų trisdešimt vieno [231] euro.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų trisdešimt vieno [231] iki keturių šimtų šešiasdešimt trijų [463] eurų.

 

41 9 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse” pažeidimas

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse” numatytų garantijų darbuotojų atstovams neužtikrinimas – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto penkiolikos [115] iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių [289] eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių [289] iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių [579] eurų.

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse” nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas, taip pat organizuoti Europos bendrovės (SE) darbo tarybos sudarymą nevykdymas  užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių [144] iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių [579] eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių [289] iki septynių šimtų dvidešimt keturių [724] eurų.

 

41 10 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse” pažeidimas

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse” numatytų garantijų darbuotojų atstovams neužtikrinimas – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto penkiolikos [115] iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių [289] eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių [289] iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių [579] eurų.

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse” nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas, taip pat organizuoti Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos sudarymą nevykdymas – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių [144] iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių [579]  eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių [289] iki septynių šimtų dvidešimt keturių [724] eurų.

 

41 11 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi” pažeidimas

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi” numatytų garantijų darbuotojų atstovams neužtikrinimas – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenimsnuo vieno šimto penkiolikos [115] iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių [289] eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių [289] iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių [579] eurų.

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi” nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas nevykdymas – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenimsnuo vieno šimto keturiasdešimt keturių [144] iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių [579] eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių [289] iki septynių šimtų dvidešimt keturių [724] eurų.

 

41 12 straipsnis. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu ar darbui pasibaigus ir tokio darbuotojo nenušalinimas nuo darbo

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba darbui pasibaigus, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą – užtraukia baudą darbuotojui nuo dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų.

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo nenušalinimas nuo darbo – užtraukia baudą darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių [144] iki keturių šimtų trisdešimt keturių [434] eurų. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo, dirbančio pavojingus darbus, nenušalinimas nuo darbo – užtraukia baudą darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių [579] iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių [1448] eurų.

 

41 13 straipsnis. Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas

Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas – užtraukia baudą laikinojo įdarbinimo įmonėms ir laikinojo darbo naudotojams – fiziniams asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių [144] iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių [868] eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą laikinojo įdarbinimo įmonėms ir laikinojo darbo naudotojams – fiziniams asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių [868] iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių [1448] eurų.

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (Valstybės žinios, 1985, Nr. 1-1). 

Aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-01-01  Nuoroda į šaltinį 


Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie